Tècnic/a de sistemes d'ajuda a la navegació

Dades personals

*Currículum

Requisits mínims d'accés

*Acreditació experiència (requisit 5)

Acceptació de condicions

Prova de coneixements teòrics (màxim 20 punts)

Prova de coneixements pràctics (màxim 20 punts)

Competències genèriques (màxim 30 punts)

Valoració de mèrits (màxim 10 punts)

*Mèrit 1: certificat d'empresa

*Mèrit 2: document acreditatiu

*Mèrit 3: document acreditatiu

*Mèrit 4: document acreditatiu

*Mèrit 5: document acreditatiu

Entrevista final

Documentació

*Fotocòpia DNI/NIE/Passaport

*Certificat oficial nivell de català

*Carnet de conduir

Comentaris finals